Un ringraziamento ai nostri operatori e collaboratori :


IV3AJT Pietro                    IV3GNW Patrik
IV3AVQ Vanni                    IV3HWT Lucio
IV3CTT Alessandro           IV3KAS Gigi
IV3DCZ Vittorio                 IV3OSC Daniele
IV3EHH Pietro                  IV3ZTB Alessandro
IV3GDE Alessio               IW3QRM Gianni
IV3GLK Ferruccio            IW3RQT Marco
IV3GNE Giorgio               IW3RQK Chiara
IW3SOM Luca              
OE7FZI Arthur